X

VIZIJA

Zavod Novo mesto bo postal učinkovita izvajalska agencija za uresničevanje vizije razvoja športa, kulture, turizma in mladine. Vloga javnega sektorja je predvsem v odkrivanju potencialov, promociji aktivnega življenja in spodbujanju dejavnosti na področjih športa, turizma, kulture in mladine. Poskrbeli bomo za vse generacije ter vsem našim občanom in občankam nudili odlične pogoje za doseganje visoke kakovosti življenja. Osnovna ideja je povezati vsa področja, in sicer z namenom predstaviti Novo mesto kot okolja visoke kakovosti življenja, ki bo vedno znova zanimiv za obiskovalce.

Poslanstvo Zavoda Novo mesto na področju športa je ohranitev in izboljšanje obstoječega stanja športnih objektov in kakovostnejše načrtovanje mreže športnih objektov v MO Novo mesto ter zagotavljanje izvajanje kakovostnih programov in pogojev za razvoj športa otrok in mladine, vrhunske športne dosežke ter športno rekreacijo za zdrav način življenja. Zavod Novo mesto tesno sodeluje z MONM glede gradenj in posodabljanj športnih objektov, posebno pozornost pa namenja sodelovanju z uporabniki športnih objektov v občini. V skladu s svojimi zmožnostmi nudi raznovrstno podporo športnim klubom pri njihovem delovanju. Zavod Novo mesto ima tudi obsežno lastno dejavnost na področju športa, saj intenzivno skrbi za programe športne rekreacije in šolskega športa, izobražuje pa tudi kadre v športu.

Delovanje Zavoda Novo mesto je na področju kulture pestro in zelo razvejano. V osrednjem prireditvenem prostoru, Kulturnem centru Janeza Trdine, in tudi na drugih lokacijah zagotavljamo kulturno-umetniške vsebine za različno stare in zahtevne obiskovalce, za obiskovalce z različnimi pričakovanji in željami. K nam prihajajo najmlajši obiskovalci, otroci, mladostniki in odrasli, ki si lahko ogledajo žanrsko zelo različne dogodke. Posebno vlogo ima Zavod Novo mesto v domačem in širšem prostoru Dolenjske, Bele krajine in Posavja, saj že dobri dve desetletji sistematično skrbi za kulturno-umetnostno vzgojo vrtičkarjev, šolarjev in dijakov, ko prek kontinuirane in kakovostne ponudbe programa za vrtce in šole vsem starostnim skupinam otrok ponuja njim primerne kulturne vsebine. V tem je Zavod Novo mesto prepoznan kot eden najboljših ponudnikov tovrstnih vsebin v Sloveniji. Trudimo se, da s programom zagotavljamo visoko kakovost, saj verjamemo v poslanstvo in moč umetnosti pri oblikovanju osebnosti. Vsebine združujemo v abonmajske sklope, cikle, festivale in izvenabonmajske dogodke. Prostor namenjamo tudi kongresni dejavnosti in izvedbi prireditev drugih organizatorjev.

Zavod Novo mesto je kot nosilna javna ustanova po ukinitvi Zavoda za turizem prevzela vlogo ključnega strateškega deležnika za razvoj turistične ponudbe, povezovanje deležnikov in izvajanje promocije za občino Novo mesto in širše regijo Dolenjska. Združuje tako naloge razvoja, promocije kot informiranja. Vizija Zavoda na področju turizma je nadgradnja naravnih, kulinaričnih, kulturnih in športnih potencialov v doživetvene produkte najširšega spektra v bližini dveh metropol. Vizijo bomo izvajali s povezovanjem vseh deležnikov, izobraževanjem in odkrivanjem novih inovativnih pristopov.

Poslanstva ZNM na področju mladine so zagotavljati ustrezne pogoje za obstoj in razvoj mladinske dejavnosti v Novem mestu, združevanje in povezovanje obstoječih društev in organizacij, ki delujejo na področju mladinskih programov ter koordinacija njihovih in lastnih dejavnosti. Vsebinsko program vežemo na različne dejavnosti, ki imajo dva cilja: 1. izobraževanje in integracija mladih ter 2. izboljšanje kakovosti bivanjskega prostora Novega mesta. Delovne usmeritve se oblikujejo na podlagi analiz, katera področja bivanja v Novem mestu izkazujejo podhranjenost. Pomemben cilj je vzpostavitev mladinskega centra MC Novo mesto OTON.