X

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

Odgovorna oseba: Aleš Makovac, direktor

Datum prve objave kataloga: 1.9.2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.znm.si

Druge oblike kataloga: tiskana oblika, dostopna v tajništvu Zavoda Novo mesto

 

2. Splošni podatki o Zavodu za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2. a Organigram in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 16. seji dne 14.7.2016 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, kot pravnega naslednika javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdine in javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto.

Zavod zagotavlja neodvisno kulturno, športno, turistično delovanje in delo na področju mladine.

Poslanstvo zavoda je:

 • na področju športa kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, načrtovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov, ustvarjanje možnosti za razvoj posameznih športnih panog, društev in združenj, zlasti na področju športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov ter športne vzgoje v javnih zavodih, razvoj le-te, izobraževanje in raziskovanje za potrebe športne dejavnosti;
 • na področju kulture izvajanje lastne kulturno-umetniške produkcije ter sodelovanje z ostalimi producenti, izvajanje programov in projektov, posredovanje umetniške ustvarjalnosti in poustvarjalnosti na področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, avdiovizualnih, filmskih in drugih umetnosti ter novih medijev ter skozi vzgojno-izobraževalne programe in vsebine, namenjene otrokom in mladini;
 • na področju turizma kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev opravljanja in razvoj turističnih dejavnosti, načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma,
 • na področju mladine kontinuirano strokovno delo za zagotavljanje in spodbujanje pogojev za razvoj mladinskega dela in izvajanja strategije, politike in ukrepov, ki vplivajo na mlade;
 • povezovanje in koordinacija akterjev na vseh področjih delovanja zavoda.

Zavod opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, dejavnosti v javnem interesu:

 • upravlja s športnimi objekti, športnimi igrišči in igrali, prenesenimi v upravljanje, v lasti ustanoviteljice,
 • pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje,
 • upravlja in organizira vzdrževanje tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda,
 • svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini,
 • izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev,
 • daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu, pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi,
 • daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
 • organizira in izvaja programe športne vzgoje in razne športne dejavnosti za otroke, mladino, invalide, sodeluje pri kulturno-športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditvah za mladino,
 • organizira in izvaja druge športne dejavnosti, tudi komercialne programe, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete,
 • usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno,
 • spremlja in analizira naloge v športu,
 • načrtuje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
 • zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu,
 • izvaja produkcijo lastnih kulturno-umetniških in drugih prireditev.
 • prireja razstave različnih tematik,
 • posreduje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
 • organizira gledališke, plesne in glasbene delavnice,
 • izvaja kinematografski program,
 • organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev, ki niso komercialne narave,
 • načrtuje in izvaja razne oblike vzgojno – izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno – izobraževalnimi organizacijami,
 • skrb za razvoj gledališke, operne in plesne dejavnosti z uvajanjem novitet, usposabljanjem umetniških ustvarjalcev in poustvarjalcev ter usposabljanjem tehničnega osebja,
 • skrbi za gledališko, operno in plesno vzgojo mladih ter vzdržuje ravnovesje med kulturnim izročilom in novimi umetniškimi stremljenji,
 • izvaja informativno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju javne službe,
 • skrbi za dokumentiranje in arhiviranje predstav,
 • nudi prostorske pogoje ter produkcijo in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
 • sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami in društvi v zamejstvu in tujini,
 • sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih,
 • vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti,
 • izvaja programe neformalnega učenja in usposabljanja ter programe večanja kompetenc mladih,
 • skrbi za dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,
 • skrbi za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • spodbuja prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • skrbi za zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 • spodbuja mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 • zagotavlja sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi,
 • skrbi za dostop mladih do kulturnih dobrin,
 • spodbuja ustvarjalnost ter inovativnost mladih,
 • izvaja politiko oz. strategijo razvoja turizma,
 • upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem turističnega pomena, prenesenega v upravljanje s strani ustanoviteljice,
 • skrbi za razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture ter javnih površin, namenjenih turistom,
 • organizira in izvaja turistične prireditve,
 • ozavešča in spodbuja lokalno prebivalstvo za pozitiven odnos do turistov in turizma. 

Druge naloge oziroma dejavnosti, ki jih opravlja zavod, so:

 • organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
 • posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranje avkcij,
 • izvaja koordinacijo in povezovanje vseh akterjev na področju delovanja zavoda,
 • opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda,
 • izvaja druge dejavnosti po pooblastilu ustanovitelja.

Zavod sestavljajo naslednje notranje organizacijske enote:

 • NOE vodstvo
 • NOE šport
 • NOE kultura
 • NOE turizem
 • NOE mladina
 • NOE tehnični sektor
 • NOE poslovni sektor 

ORGANIGRAM ZNM

2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Andreja Gašper
Vodja tajništva

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto

Telefon: 073930390, elektronski naslov:  andreja.gasper@znm.si

2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja Zavoda Novo mesto

 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
 • Zakon o javnih zavodih
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • Zakon o športu
 • Zakon o medijih
 • Zakon o javnih financah
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030
 • Strategija športa v MONM 2010-2020
 • Strategija razvoja kulture v MONM 2022 - 2030
 • Strategija razvoja turizma v MONM 2020
 • Strategija na področju mladih v Mestni občini Novo mesto do leta 2020

 Interni predpisi:

 • Statut Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
 • Pravilnik o javnem naročanju
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o delovnem času in evidenci prisotnosti na delovnem mestu
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o uporabi pristopne kontrole stadiona Portoval

 

2. d Seznam strateških in programskih dokumentov

2. e Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • javni razpisi v skladu z ZJN
 • objava prostih delovnih mest
 • drugi razpisi in povabila k sodelovanju

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije so dosegljive na spletnih straneh Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru na sedežu zavoda, informacije so dostopne tudi v tiskani obliki.

4. Cenik: stroškov za posredovanje informacij javnega značaja ne zaračunavamo.

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Priložene datoteke:

                                                                    Aleš Makovac, direktor

Dostopnost

V Zavodu Novo mesto se zavezujemo, da bomo omogočali dostopnost spletišča www.znm.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.znm.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • izbira barvne teme (kontrast med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.


Stopnja skladnosti

Spletišče www.znm.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča  www.znm.si  nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne tabele s podatki,
 • fotografije, video posnetki in različni grafični elementi niso vedno opremljeni z nadomestnim besedilom.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 18. aprila 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 18. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.znm.si si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.


Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
Novi trg 5
8000 Novo mesto
Slovenija

info.zavodnm@novomesto.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat za javni sektor
Ministrstvo za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana

 gp.ijs@gov.si