X

Razpis za prosto delovno mesto

Objavljamo razpis za prosto delovno mesto VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III ZA KULTURO (šifra delovnega mesta: I017161)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • popolna visokošolska univerzitetna izobrazba
 • zelo dobro znanje vsaj enega (1) tujega jezika

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju kulturnega in umetniškega ustvarjanja.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • koordinira in organizira naloge na področju kulturnih programov in kulturno umetnostne vzgoje
 • sodeluje pri pripravi razpisnih dokumentacij
 • vodi projekte na področju kulture
 • predlaga nove oblike programov in aktivnosti, potrebnih za razvoj kulturne dejavnosti
 • sodeluje pri ključnih odločitvah organov zavoda
 • po pooblastilu direktorja opravlja naloge zastopanja zavoda
 • opravlja druga dela in naloge po navodilu direktorja

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,
 3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.
  Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.


Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v trajanju 1 meseca.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – višji svetovalec področja III za kulturo« na naslov: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto, in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani Kulturnega centra Janeza Trdine (kcjt.si). Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: katja.kocjan@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.


Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. št. 073930390.


V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Nazaj na seznam