X

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

Predmet oddaje v najem sta nepremičnini: del nepremičnine parc. št. 1381/7 in nepremičnina par. št. 1369/0, obe k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu, v skupni izmeri 1635 m2.

Nepremičnini sta v lasti Mestne občine Novo mesto in upravljanju Zavoda Novo mesto. Nepremičnini se oddajata v najem za izvajanje mestnih piknikov. Minimalna najemnina za katero se nepremičnini oddata v najem je 50,00 EUR mesečno.

Nepremičnina je za potrebe izvajanja športnega turizma na reki Krki že oddana v brezplačno uporabo osebi s podeljenim statusom delovanja v javnem interesu. Najemnik in uporabnik se morata predhodno dogovoriti o medsebojnih pravicah in obveznostih, s katerim regulirajo vprašanja o varni uporabi, o izključevanju medsebojnega motenja posesti in dejavnosti ter drugo. Najemodajalec ne prevzema odgovornosti za varnost premoženja in oseb, niti za nemoteno izvajanje dejavnosti v primeru sočasne uporabe stavbe s strani več uporabnikov, niti za morebitne škode, ki bi nastale posameznemu uporabniku zaradi sočasne uporabe nepremičnin.

Nepremičnina je neopremljena in se oddaja v najem brez opreme. Vsa premična oprema, ki jo bodo uporabniki postavili na nepremičnini je njihova last.

Nazaj na seznam